GOAL

„Go Out And Live – creating conditions conductive to maintaining the highest quality of seniors’ lives”

Geneza projektu

Średnia długość życia oszacowana przez Światową Organizację Zdrowia wynosi obecnie 71,4 lata ale według badań ma ona rosnąć, by w 2030 roku osiągnąć 90 lat. Jednocześnie raporty wskazują na wysoki udział problemów zdrowotnych w śmiertelności populacji – aż 10 mln ludzi umiera przed ukończeniem 70 roku życia! Głównym powodem umieralności jest zdrowie, które zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia się: styl życia (ok. 50%), środowisko fizyczne – naturalne oraz stworzone przez człowieka (ok. 20%), działania służby zdrowia (ok. 10%). W związku z powyższym, to właśnie styl życia człowieka w największym stopniu determinuje zachowanie zdrowia, które niewątpliwie jest najcenniejsze.

Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o to, by żyć dłużej, ale by żyć dłużej w zdrowiu!

Inspiracją dla opracowania niniejszego projektu, poza alarmującymi statystykami dotyczącymi zdrowia ludności, był także projekt pt. MEMTRAIN, podczas którego przebadana grupa seniorów wskazała za kluczowe problemy, z jakimi się zmagają, problemy zdrowotne, ale także ubóstwo czy samotność. Barierami w prowadzeniu aktywnego życia z kolei także choroby, ale i brak motywacji, brak pieniędzy czy brak wiedzy o lokalnej ofercie.

Uwzględniając, iż stale rośnie grupa osób powyżej 60 roku życia, ważnym staje się zatem tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu możliwie wysokiej jakości ich życia między innymi poprzez poprawę jakości ich odżywania, aktywizacji sportowej oraz mobilizowania do różnego rodzaju aktywności jak edukacja czyli pobudzanie pamięci a tym samym spotkania z rówieśnikami.

Celem projektu jest zatem wzbogacenie standardów usług opiekuńczych dla osób starszych poprzez opracowanie zaleceń dotyczących skutecznych metod motywowania osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Projekt koncentruje się na edukacji osób pracujących z seniorami, aby zapewnić im najlepsze metody pracy, a także na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie aktywizacji i wdrażania postaw prozdrowotnych wśród seniorów powyżej 60 roku życia.

 

Kluczowe rezultaty projektu

 • Rekomendacje dotyczące skutecznych metod motywacji osób starszych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia w formie podręcznika dobrych praktyk.
 • Film instruktażowy „Jak rozmawiać z seniorem”.
 • Zdobycie nowej wiedzy w zakresie opieki nad seniorami przez pracowników instytucji zaangażowanych w projekt.
 • Podniesienie kompetencji ww. pracowników.
 • Włączenie społeczne osób starszych.
 • Poprawa nawyków żywieniowych seniorów.
 • Dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy partnerami projektu.

 

Działania projektowe

 • Spotkania międzynarodowych partnerów projektu w celu wymiany wiedzy i doświadczenia, a także pracy nad rezultatami rzeczowymi.
 • Organizacja paneli dyskusyjnych przedstawicieli lokalnego środowiska seniorów mających na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, opinii w zakresie wzbogacenia usług opiekuńczych.
 • Warsztaty dla pracowników łączące wiedzę z zakresu żywienia, sportu i psychologii prowadzące do nabycia nowej wiedzy przez pracowników na co dzień współpracujących z seniorami.

 

Partnerzy projektu

 • Gdyńskie Centrum Sportu (Polska) – Lider
 • Stowarzyszenie „Jestem Ważny” (Polska)
 • Ljudska Univerza Rogaska Slatina (Słowenia)
 • Folkuniversitetet (Szwecja)
 • Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum (Rumunia)
 • Municipio Lousada (Portugalia)

Projekt trwa od 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach umowy o dofinansowanie nr 2018-1-PL01-KA204-050650.

Strona www projektu

EACEA platforma upowszechniająca