Social Media

Gdyńskie Centrum Sportu można znaleść w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia, komentowania i wchodzenie w interakcje z naszymi oficjalnymi kanałami:

Facebook

Strona „Gdyńskie Centrum Sportu” jest oficjalnym kanałem Gdyńskiego Centrum Sportu – jednostki budżetowej Urzędu Miasta Gdyni w serwisie Facebook.com. Znaleźć na niej można m.in. informacje dla mieszkańców i turystów o bieżących wydarzeniach i prowadzonych działaniach miejskich w obszarze sportu, a także innych ważnych planowanych inicjatywach sportowo-rekreacyjnych związanych odbywających się w mieście.

Regulamin określa zasady i warunki zamieszczania komentarzy i opinii na stronie.

Wprowadzenie regulaminu nie oznacza ograniczenia możliwości prowadzenia dyskusji lub dzielenia się swoimi opiniami. Zasady mają na celu wyeliminowanie treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, mowy nienawiści, ośmieszania i obrażania innych Użytkowników serwisu, pomówień, a także spamu oraz promowania fake newsów czy treści naruszających zasady netykiety.

Zachęcamy do przestrzegania zasad w trosce o utrzymanie poziomu dyskusji i budowania atmosfery wzajemnego szacunku.

Jednocześnie informujemy, że strona GCS na Facebooku nie jest oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Gdyńskiego Centrum Sportu, w tym składania skarg i reklamacji. Wszelkie treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do Sekretariatu GCS, bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi i rozpatrzenia sprawy.

Niezbędne informacje, jak załatwić sprawy urzędowe, w tym reklamacje i skargi, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.um.gdynia.pl/gdynskie-centrum-sportu,1250

Postanowienia ogólne Regulaminu:

 1. Właścicielem strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com (https://www.facebook.com/gdyniasport), jest Gdyńskie Centrum Sportu, Gdynia 81-538, ul. Olimpijska 5/9, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl, tel.: (58) 622-11-64.
 2. Prowadzenie strony Właściciel powierza pracownikom Działu Promocji i Komunikacji Gdyńskiego Centrum Sportu, (58) 622-11-64 wewn. 32, media@gdynia.pl (zwanymi dalej „Prowadzącymi”).
 3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony „Gdyńskie Centrum Sportu”, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 4. Użytkownikiem strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com może być tylko osoba posiadająca konto w serwisie Facebook.com.
 5. Każdy Użytkownik korzystający ze strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com zobowiązany jest do wcześniejszego zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 6. Zasady korzystania ze strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com
  • nie przeklinaj;
  • nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców. Każda osoba zobowiązana jest do okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom;
  • nie podszywaj się pod innych;
  • nie publikuj ogłoszeń ani reklam, konkursów komercyjnych;
  • nie spamuj – nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach, wielokrotnie;
  • nie pisz WIELKIMI literami;
  • nie zamieszczaj komentarzy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.;
  • zachęcamy do zamieszczania wypowiedzi zgodnych z zasadami ortografii oraz poprawnego stosowania odmian wyrazów i zwrotów grzecznościowych;
  • szanuj prawo do własności w sieci – publikując zdjęcie czy przytaczając wypowiedź, należy podać autora i źródło;
  • na stronie mile widziane są wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.
 7. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 9. Odpowiedzialność Właściciela za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem ze strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com jest wyłączona.
 10. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkowników Właściciel nie wymaga od nikogo danych osobowych typu:
  1. numer PESEL,
  2. numer dowodu osobistego,
  3. numer kont osobistych itp.
   Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 11. Użytkownicy mają prawo do wyrażania swojej opinii. Każda opinia Użytkowników jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na stronie mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do zasad korzystania ze strony zawartych w punkcie 6. Regulaminu.

Naruszenie postanowień Regulaminu:

 1. Prowadzący stronę „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Treści powtarzające się pod wątkami, nie wnoszące żadnych wartości do prowadzonej na stronie dyskusji, będą pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 3. Prowadzący stronę „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
  • Użytkownik korzysta ze strony „Gdyńskie Centrum Sportu”, naruszając obowiązujące zasady oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności zawarte w punkcie 6;
  • Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil lub strona wykorzystywane przez Urząd Miasta Gdyni lub jednostki organizacyjne Miasta, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Użytkownicy Facebooka zakładając konto akceptują politykę prywatności, regulamin i zasady określone na www.facebook.com/legal/terms.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Facebook.com.
 3. Zakres przetwarzanych danych jest określony w Regulaminie/polityce prywatności Facebook.com.

Postanowienia końcowe Regulaminu:

 1. Regulamin jest dostępny na stronie www.gdyniasport.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od momentu udostępnienia go poprzez stronę www.gdyniasport.pl na stronie „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com.
 3. Właściciel strony ma prawo do zakończenia działania strony „Gdyńskie Centrum Sportu” na Facebook.com w dowolnym momencie.
 4. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 5. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują postanowienia zawarte w regulaminie i Polityce prywatności serwisu Facebook.com: www.facebook.com/legal/terms.