Komunikaty

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku z dniem 01 lipca 2023 roku (Dz.U. z 2023r., poz. 1118) odwołano na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wobec powyższego przypomina się o obowiązkach związanych z wyborem władz uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych na nową kadencję. Dotychczasowe kadencje były przedłużane na mocy art. 10 ust. 1 lit. f) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2261) w zw. z art. 4 ust. 2 i 6 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz.U. z 2022, poz. 1599  z póżn. zm.)

W związku z powyższym do dnia 29 sierpnia 2023 roku należy zwołać Walne Zebrania Członków oraz wybrać Zarządy i Komisje Rewizyjne w Uczniowskich Klubach Sportowych i  Klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują działalności gospodarczej jeżeli w trakcie stanu epidemii kadencja władz minęła i została zgodnie z prawem przedłużona do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a nie nastąpił w tym czasie wybór nowych władz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA