Zmiany wpisu do ewidencji Klubów Sportowych

Wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”.

Organ ewidencyjny właściwy dla załatwienia sprawy administracyjnej

Prezydent Miasta Gdyni,

Sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia administracyjnego załatwia Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni.

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Sekretariat : Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

kontakt tel. +48, 58 622-11-64, fax. +48 622-35-74

e-mail: sekretariat@gdyniasport.plwww.gdyniasport.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty

Podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu, wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dot. nazwy, siedziby, oraz adresu Klubu Sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania,

– listę obecności członków Klubu Sportowego uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany,

– protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,

-protokół z wyboru władz Klubu Sportowego wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie wyboru władz   /jeżeli zmiana dotyczy osób wchodzących w skład organów Klubu Sportowego/,

-tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany, uchwałę w sprawie zmian statutu, uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu /jeżeli statut został zmieniony/.

UWAGA! Klub Sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.

Sposób procedowania sprawy

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.

Opłaty

10 zł od wniosku o zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:

– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub

– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27

w godz. 8.00 – 15.00

Zmiana w obrębie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w  sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 t.j.)
  2. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2261 t.j.)
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)
  4. rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
  5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.),
  6. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 t.j.)
  7. Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

SPRAWDŹ W BIP