Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zwanych dalej „Klubami Sportowymi”.

Organ ewidencyjny właściwy dla załatwienia sprawy administracyjnej

Prezydent Miasta Gdyni,

Sprawy w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie upoważnienia administracyjnego załatwia Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej w Gdyni.

Miejsce załatwienia sprawy administracyjnej

Sekretariat: Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

kontakt tel. +48 58 622-11-64, fax. +48 58 622-35-74

e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl,  www.gdyniasport.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez Komitet Założycielski,
 2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
 3. statut w dwóch egzemplarzach/ treść statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego wraz z datą uchwalenia,
 4. informację o adresie siedziby klubu sportowego,
 5. inne dokumenty, celem wpisu danych zamieszczanych w ewidencji:
  1. protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami w tym :
   1. uchwała o  powołaniu Klubu Sportowego i uchwaleniu statutu,
   2. uchwała o wyborze  komitetu założycielskiego,
   3. uchwała o wyborze  władz Klubu (w przypadku gdy na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru władz),
  2. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku braku zwolnienia)

Sposób procedowania sprawy

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.

Opłaty

10 zł od wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:

– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):

PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

lub

– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 t.j.)
 2. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2261 t.j.)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.)
 4. rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
 5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 t.j.),
 6. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 t.j.)
 7. Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

SPRAWDŹ W BIP