Dziecko i jego świat (Mały Kack)

Celem zajęć jest wsparcie osób ze spektrum autyzmu i pomóc im oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu autystycznych ograniczeń. Cykl „Dziecko i jego świat” przeznaczony jest dla dzieci (do lat 15) ze stwierdzonym autyzmem oraz ich opiekunów.

Program wpisuje się w realizowaną przez Gdyńskie Centrum Sportu strategię znoszenia barier społecznych. Jego podstawowym celem jest z jednej strony pomoc w rozwoju psychomotorycznym dzieci, z drugiej – edukacja rodziców lub opiekunów.

Podczas zajęć konieczna jest obecność opiekuna. Przed zajęciami należy okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w zajęciach ruchowych.

Terminy i miejsca

  • NIEDZIELE, 18.00-19.00, Mały Kack, Hala Lekkoatletyczna GCS, sala fitness (ul. Olimpijska 5).

Trener koordynator

Zajęcia "Dziecko i jego świat" w ramach Gdyńskiego Poruszenia koordynuje Artur Sprusiński.

Artur Sprusiński – oligofrenopedagog, absolwent AWFiS w Gdańsku, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w roli nauczyciela wychowania fizycznego pracującym nad rozwijaniem sprawności fizycznej uczniów ze spektrum autyzmu. Jest autorem pierwszych tego typu grupowych zajęć sportowych skierowanych do dzieci. Aktywności prowadzone w ramach Gdyńskiego Poruszenia są zbiorem jego wieloletnich doświadczeń w pracy nad rozwijaniem sprawności fizycznej osób z dysfunkcjami. Jak sam mówi: „Praca nad fizycznym rozwojem dziecka jest jednym z elementów przybliżających osoby ze spektrum autyzmu do satysfakcjonującego, niezależnego, społecznego a przede wszystkim zdrowego sposobu życia.”

Zajecia mogą prowadzić również inni trenerzy według programu i wytycznych przygotowanych przez trenera koordynatora